Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.
Laatste aanpassingen: 1-9-2019


Artikel 1. Identiteit van de ondernemer:

Bagazzino

Sonseweg 17

5492 NC Sint-Oedenrode

Tel: 06-12836714

E-mail: info@bagazzino.nl

KvK-nummer: 64041999

BTW-identificatienummer: NL 855 498 249 B01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bagazzino zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bagazzino worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bagazzino ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.5 Bagazzino verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van Bagazzino zijn vrijblijvend en Bagazzino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod te wijzigen. Zie ook artikel 4.7. 

3.2 Alle aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. Bagazzino kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bagazzino niet.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bagazzino. Bagazzino is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bagazzino dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op dezelfde dag als de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.  Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bagazzino.  Payment provider Mollie verzorgt de afhandeling van de transacties.

4.4 Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient  u onverwijld aan Bagazzino te melden.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bagazzino bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bagazzino haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bagazzino om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bagazzino gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bagazzino, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 5. Levering 

5.1 De door Bagazzino opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

5.3 Indien u aan Bagazzino schriftelijk opgave doet van een adres, is Bagazzino gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bagazzino schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

5.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bagazzino tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan Bagazzino bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Reclamatie   

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bagazzino daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail) in kennis te stellen. 

6.2 Na schriftelijke kennisgeving dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bagazzino de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

6.3 Indien u Bagazzino niet binnen 14 dagen in kennis heeft gesteld dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden is de koop een feit.

6.4 U heeft 30 dagen de tijd, vanaf de ontvangstdatum, om de geleverde producten te retourneren.

6.5 Bagazzino gaat ervan uit dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

 

Artikel 7. Retournering

7.1 Indien u producten retourneert dient dit inclusief alle geleverde toebehoren, binnen 30 dagen te gebeuren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking; conform de door Bagazzino verstrekte instructies.

7.2. De kosten van retournering zijn voor rekening van u tenzij Bagazzino schriftelijk iets anders met u is overeengekomen. 

7.3 Na ontvangst van de producten zal Bagazzino u een vervangend product sturen of het aankoopbedrag inclusief de daarbij behorende verzendkosten, mist de gehele bestelling is geretourneerd,  binnen 14 dagen restitueren.

7.4 Bagazzino restitueert middels hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij anders wordt overeengekomen. 

  

Artikel 8. Garantie 

8.1 Bagazzino geeft geen garantie op de door haar geleverde producten. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd, kan het product kosteloos worden geretourneerd onder de voorwaarden genoemd bij retourneren.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Iedere aansprakelijkheid van Bagazzino voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Bagazzino is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Bagazzino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten, met inbegrip van het verpakkingsmateriaal, van Bagazzino. De aansprakelijkheid van Bagazzino is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.

9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bagazzino, dan wel tussen Bagazzino en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bagazzino, is Bagazzino niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bagazzino. 

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bagazzino in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bagazzino gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bagazzino kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bagazzino verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

 

Artikel 12. Copyright, intellectuele en industriële eigendomsrechten 

12.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bagazzino geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2 De eigendomsrechten met betrekking tot de beelden/ foto's op deze website alsmede op de website www.seasonbags.nl berusten bij Silanto VOF waartoe beide ondernemingen behoren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het gebruik hiervan door derden niet toegestaan.

12.3 De teksten op deze website alsmede op de website www.seasonbags.nl zijn eigendom van Silanto VOF waartoe beide ondernemingen behoren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het gebruik hiervan door derden niet toegestaan.

12.4 Bagazzino garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 Artikel 13. Privacy 

13.1 Bagazzino garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw toestemming. Bagazzino neemt uw gegevens op in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

13.2 Bagazzino voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG" en heeft haar werkwijze vastgelegd in de privacyverklaring.

 

Artikel 14. Diversen 

14.1 Wanneer door Bagazzino gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bagazzino deze Voorwaarden soepel toepast. 

14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bagazzino in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bagazzino vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

14.3 Bagazzino is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.